به دلیل رعایت شئونات و همچنین حفظ حریم خصوصی بیماران آنورکتال از گذاشتن عکس های واقعی معذوریم و تنها می توانیم توجه شما را به دیدن تصاویر زیر جلب کنیم.

اتاق جراحی - کلینیک آنورکتال
Upload Image...
کلینیک آنورکتال
اتاق جراحی - کلینیک آنورکتال