پشتیبانی تلگرام

بواسیر یا هموروئید

Hemorrohid

به زبان ساده واریس سیاھرگھای (وریدھای) مخرج را بواسیر یا ھموروئید گویند و واریس اتساع و گشاد شدن و پیچ در پیچ شدن سیاھرگھاست. ھموروئیدھا جزء طبیعی از ساختمان مخرج ھستند و به بسته شدن کامل مخرج در زمان استراحت سیستم اسفنکتری کمک می کنند و درمان تنھا در صورتی ضرورت دارد که این بواسیرھا مشکل ایجاد کرده باشند. خون که محتوای اکسیژن و مواد مغذی است توسط شریانھا(سرخرگھا) به مخرج می رسد وتوسط سیاھرگھا (وریدھا) به قلب باز می گردد. جھت گردش خون ھمیشه یکطرفه و در جھت فلش ھا می باشد. اگر به ھر دلیلی در سر راه بازگشت خون توسط سیاھرگھا مانعی ایجاد شود به تدریج فشار داخل سیاھرگھا افزایش یافته و این مسئله باعث گشادی سیاھرگھا و پیچ در پیچ شدن آنھا (یعنی واریس وریدھای مخرج که معادل ھموروئید است) می شود. در مخرج دو شبکه وریدی داخلی و خارجی وجود دارد.

  • شیوع: ٥%افراد بالای ٥٠ سال دچار بواسیر ھستند که خوشبختانه فقط ٥%آنھا علامتدار می شود و در زیر بیست سالگی بسیار کمتر دیده می شود.
  • پمادھای ضد ھموروئید: ھمگی در درمان بواسیر بیفایده اند و استفاده از آنھا غیرضروری است. در صورت یبوست شدید مقاوم به رژیم پرفیبر از ملین استفاده کنید.
  • لیزر درمانی (اشعه درمانی یا فتوگواگولاسیون مادون قرمز): یک درمان مطبی مناسب و سرپایی برای ھموروئید ھای درجه ١و ٢ کوچک می باشد.

کیست مویی یا سینوس پیلونیدال

Hairy Cysts or Pilonidal Sinus

بیماری شایع ناحیه انتھای ستون فقرات یا دنبالچه بوده وبا ترشح چرکی مزمن که گاھی ھمراه با خون است می باشد و این ترشحات گاھگاھی است و از سوراخھای منفرد یا متعدد در خط وسط بیرون میریزد.گاھی این سوراخھا بسته شده و ترشحات داخل کیست جمع میشود و باعث تورم و درد شدید ھمراه با تب میشود که به بیمار حالت اورژانس میدھد.در مورد علت بیماری ھمواره از برگشت مو بداخل ذکر میگردید اما مطالعات نشان میدھد حتما زمینه ژنتیک جھت بروز بیماری لازم است و گاھا بیماری در چند فرزند یک خانواده یا پدر و فرزند مشاھده میشود.

  • عدم نیاز به بیھوشی عمومی یا نخاعی و بستری شدن دربیمارستان
  • عدم وجود درد در جراحی با لیزر بطوریکه بیماراز روز بعد از عمل میتواند راحت بنشیند

شقاق یا فیشر

Fissure or Fisher

پارگی tearing و خراشیدگی و ترک abrasion و زخم در مخرج را شقاق یا فیشر گویند این پارگی سبب اسپاسم (انقباض) اسفنگتر داخلی مخرج می شود و این یکی خود سبب درد و افزایش عمق پارگی بر اثر کاھش خونرسانی به مخرج شده و زخم شدید می شود.

  • درمان طبی: شقاق حاد در ٥٠ % موارد و شقاق مزمن در ١٠ % موارد با درمان داروئی بھبود می آبد. بطور کلی در شقاق حاد درمان داروئی و در شقاق مزمن درمان جراحی ارجح تر است.
  • درمان جراحی: موثرترین روش درمان شقاق مزمن قطع اسفنکتر داخلی است و میزان موفقیت آن 95 الی 100 درصد است

فیستول

Fistula

معمولاً بدنبال یک آبسه (دمل) اطراف مقعد به وجود می آید که معمولاً آبسه نیاز به تخلیه اورژانس با لیزر یا جراحی داشته و در ٥٠ درصد موارد به دنبال درمان آبسه فرد دچار فیستول می گردد. علامت اصلی آن ترشح چرکی طولانی مدت از یک سوراخ و گاھی چند سوراخ از اطراف مخرج می باشد. بنا به تعریف یک فیستول باید حداقل ٢ دھانه داشته باشد که بوسیله یک مجرای توخالی به یکدیگر متصل می شوند. اغلب فیستول ھای مخرج از غدد مترشح مستقر در کانال مخرج منشا می گیرند. این غدد ابتدا عفونی می (muccos) بلغم شوند و سپس عفونت به آبسه منجر می شود و زمانیکه آبسه باز یا پاره شود فیستول پدید می آید که ممکن است زیر پوستی- زیر مخاطی- داخل عضلانی و یا زیر عضلانی باشد. و نیز فیستول می تواند قدامی یا خلفی و یا منفرد یا مرکب یا نعل اسبی باشد

آبسه پرآنال یا نشیمنگاه

Neonatal abscess

یکی از علل شایع درد مقعد و اطراف آن آبسه پرآنال یا دور مقعدی می باشد و معمولا در ھر سنی اتفاق می افتد اما در سنین ٢٠ تا ٣٥ بیشتر می باشد. در شروع علائم به صورت درد مبھم ناحیه مقعد ھمراه با کوبیدگی بدن و بی اشتھایی و گاھی این علائم با یک سرماخوردگی معمولی که ھمین علائم دارد از سوی بیمار به اشتباه تفسیر می شود اما به تدریج که بیماری پیشرفت می کند درد مقعد سریع تر شده به طوری که حتی با حرکت و یا سرفه کردن درد بیمار تشدید می گردد و بیمار حتی به علت درد شدید نمی تواند بنشیند و تمایل دارد به طور ایستاده قرار گیرد . تب بیمار در مراحل پیشرفته تر بیماری به ٣٩ درجه سانتی گراد و حتی بالاتر ھمراه با لرز شدید می رسد.

Call Now Button